آزمونهای مستمر مهرماه در حال برگزاری است.

دانش آموزان باشگاه دانش آموزی رویشهای انقلاب اسلامی، در پایان مهرماه ، در دروس مختلف مورد ارزیابی علمی قرار گرفتند.