اردوی ورزشی تفریحی شکرانه پیروزی

پنجمین ویژه برنامه چهلچراغ

اردوی شکرانه پیروزی

فردا مجتمع شهروند، ⏰ساعت 7/30