صبحانه سلامت؛ بهانه ای برای با هم بودن

طرح صبحانه سلامت هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ، با هدف تصحیح عادات غذایی دانش آموزان و البته فراهم کردن بستری مناسب برای افزایش صمیمیت میان مربیان و دانش آموزان اجرا می شود.