قوانین و زمان بازیهای جام والیبال چلچراغ اعلام شد.

یک … دووووو …. سههههههه ?
قوانین و زمان مسابقات والیبال اعلام شد!
منتظر اعلام برنامه بازیها باشید…