نشاط و صمیمیت

از همان روز‌های ابتدایی ارتباط‌تان، متوجه این موضوع خواهید شد که معنویت نه تنها مانع نشاط و صمیمیت نیست، بلکه موید آن هم خواهد بود. این‌جا همه با هم صمیمی هستند و پرنشاط