وقتی همه را آب می برد…

وقتی اکثر خیابان های شهر را پس از هر بارندگی آب می برد، مدرسه با روحیه جهادی بچه ها از آب گرفتگی محفوظ می ماند.
دانش آموزان جهادی مدرسه، خودجوش ، وقتی حیات مدرسه را آب گرفته بود، به یاری بابای مدرسه شتافتند و تمام کارها را خودشان کردند که البته ین اتفاق از چشم دوربین رسانه باشگاه رویشهای انقلاب دور نماند.
چند تصویر زیبا ازین اتفاق را ببینیم: