ویژه‌برنامه‌های معنوی

شاه‌کلید تربیت انسان، تکیه بر معنویت‌هاست. و نیاز به این امر در نوجوانی و هیجاناتش بیشتر رخ می‌نماید. ما یک مجموعه مذهبی هستیم و افتخار ماست که در مناسبات معنوی و مذهبی، فرصتی چنین، مخصوص نوجوانان فراهم می‌کنیم.