پشتیبان درسی

هر گروه از دانش‌آموزان بصورت مستقیم با یکی از دبیران مرتبط می‌شود و بطور شخصی به مسائل درسی‌اش رسیدگی می‌شود.