کی بَرنده‌اس؟؟؟ مسابقات طناب کشی چلچراغ

? زمان مسابقات طناب کشی و طناب زنی جام چلچراغ اعلام شد:
مسابقات طناب زنی روز یکشنبه ۱۴ بهمن‌ماه

مسابقه طناب کشی روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه